مبحث انواع واکنش زیستی

حجم فایل : 473.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث انواع واکنش زیستی 1- سنتز آبدهی:
ترکیب 2 منومر با هم و آزاد شدن یک مولکول آب از بین آن دو

2- هیدرولیز: به تجزیه یک پلی مر به مونومرهای سازنده آن و مصرف آب واکنش هیدرولیز گویند. منومر1 منومر2 سنتز آبدهی منومر1 منومر2 منومر1 منومر2 منومر1 منومر1 فرمول:
یک پلی مر خطی با منومر برای هر زنجیره
آب آزاد شودیا آب مصرف شود:
پیوند تشکیل شده: یک پلی مر حلقوی با منومر برای هر زنجیره:
آب آزاد شده یا مصرف شده:
پیوند تشکیل شده:
برای پلی مر خطی با زنجیره:
پیوند:
تعداد آب: مثال:
در یک مولکول پروتئین با 3 رشته پلی پپتید و 176 اسید آمینه چند مولکول آب برای هیدرولیز آن لازم است؟
برای تشکیل یک مولکول خطی با 400 جفت نوکلئوتید چند مولکول آب آزاد می شود؟ پایان...